Mga Beterano at Mga Miyembro ng Pamilya ng mga Beterano

Maging Kwalipikado para sa isang Walang Bayad na
Abogado na Tutulong sa Iyo sa iyong Apela

Kung inihain mo ang iyong apela sa isang pasya ng Board of Veterans’ Appeals sa US Court of Appeals for Veterans Claims:

Maaari naming repasuhin ang iyong kaso, at posibleng magbigay sa iyo ng isang walang bayad na abogado, kung natutugunan mo ang lahat ng sumusunod na pamantayan –

 • Ikaw ay isang beterano (o ikinukunsiderang kwalipikadong (mga) miyembro ng pamilya ng isang beterano)
 • Nakatanggap ka ng salungat na pasya mula sa Board of Veterans’ Appeals (BVA);
 • Inapela mo ang pasyang iyon ng BVA sa U.S. Court of Appeals for Veterans Claims (ang Korte);
 • Wala kang abogadong tutulong sa iyo;
 • Humingi ka ng tulong sa amin at natugunan mo ang mga panuntunan ng ating programa sa pampinansiyal na kaangkupan; AT
 • Maaari naming alamin ang di bababa sa isang may kabuluhang isyu na pagtatalunan sa harap ng Korte

Kung gayon – maaari ka naming irekomenda sa isang abogado nang walang bayad: Mag-aplay para sa mga serbisyo http://www.vetsprobono.org/veterans-family-members/apply-for-services/

Q: Paano ako maghain ng apela sa US Court of Appeals for Veterans Claims?

A: Mayroon kang 120 araw mula sa petsa ng pinal na pasya ng BVA upang maghain ng apela. Karaniwang hindi pinapalawig ng korte ang panahong ito, kaya huwag magpahuli!

Kung papaubos na ang oras at hindi mo makukuha ang mga form na ito, maaari mong ilimbag lang ang iyong pangalan, kasalukuyang address, at numero ng telepono sa isang piraso ng papel at isulat: “I want to appeal my BVA decision dated ___________.” At saka lagdaan ang iyong pangalan.

Huwag kalimutan ang 120-araw na deadline para sa paghahain. Ikoreo, ihatid, o i-fax ang nakompletong (mga) form o ang iyong sulat sa:

Clerk of Court
US Court of Appeals for Veterans Claims
625 Indiana Avenue, N.W., Suite 900
Washington, DC 20004
(202) 501-5970
(202) 501-5848 (fax)

IPADALA NANG DIREKTA SA KORTE ANG IYONG PAUNAWA UKOL SA APELA. HUWAG ITONG IPADALA SA VA O SA PROGRAMANG PRO BONO!

 • TANDAAN: Napakahalagang gamitin ang kompletong address ng korte, kabilang ang “Suite 900.” May tanggapan din ang VA sa 625 Indiana Avenue, at kung ipapadala ng Postal Service ang iyong apela sa VA, sa halip na sa Korte, matatalo ka sa iyong kaso bago ka magkaroon ng pagkakataon na masabi sa Korte ang iyong panig sa usapin.
 • Ang isang paunawa ay ikukunsidera pa ring nasa hustong panahon kahit na hindi ito matanggap ng Korte sa loob ng 120-araw na deadline KUNG ikinoreo mo ito sa wastong address ng Korte AT naglalaman ito ng madaling basahing tatak ng koreo ng U.S. Postal Service na pinetsahan sa loob ng limitasyong 120-araw. Pwede ang regular, primera klaseng koreo. Hindi mo ito kailangang ipadala sa express mail, priority mail, o certified mail. (Tandaan na walang kwenta ang isang Federal Express o selyo ng petsa ng ibang serbisyo sa paghahatid, at kung ipapadala mo ang iyong Paunawa sa alinman sa mga paraang ito, ang petsa ng aktong pagtanggap ng Korte sa iyong Paunawa ukol sa Apela ang siyang iyong magiging petsa ng paghahain.)

Sa huli, mangyaring tandaan na may dalawang partido sa bawat apela sa Korte. Ikaw palagi ang “apelante” (appellant) sa kasong ito, habang ang kalaban sa bawat apela ay ang Kalihim ng Veterans Affairs. Ang Kalihim ang palaging tutukuying “ang taong nagtatanggol sa iniharap na demanda sa korte” (appellee).

PAGHAHANAP NG ISANG ABOGADO

Q. Kapag naihain ko na ang aking apela, saan ako makakahanap ng abogado?

A. May ilang paraan upang makahanap ng isang abogado na tutulong sa iyong apela:

 • Makakatulong kamiMag-aplay para sa mga Serbisyo mula sa Programang Veterans Consortium Pro Bono at alamin kung ikaw ay kwalipikado para sa isang walang bayad na abogado. http://www.vetsprobono.org/veterans-family-members/apply-for-services/ Maaari ka ring makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng email o telepono sa:
  Veterans Consortium Pro Bono Program
  (888) 838-7727 (toll-free)
  mail@vetsprobono.org
 • Iba pang mga resource
  • Magtanong sa mga lokal na tanggapan ng mga samahan ng serbisyong pambeterano, gaya ng Disabled American Veterans, o ng Paralyzed Veterans of America. Marami sa mga samahang ito ay mayroon ding mga walang bayad na abog ado sa mga kawani na nagtatrabaho sa harap ng Korte.
  • Ang talaan ng mga abogado na kumakatawan sa mga beterano (karaniwang sumisingil ng bayad) ay matatagpuan sa website ng Korte sa http://www.uscourts.cavc.gov/ at i-click ang Practitioner Information http://www.uscourts.cavc.gov/practitioners/.

Kung ikaw ay kinakatawan sa pamamagitan ng Programang Veterans Consortium Pro Bono o sa pamamagitan ng isang samahan ng serbisyong pambeterano, ang representasyon ay ibibigay nang walang bayad. Kung hindi man, maaari kang kumuha ng isang pribadong abogado. Ang sinumang abogadong kukunin mo ay dapat pamilyar sa mga batas pambeterano.